La tumba de las luciérnagas

La tumba de las luciérnagas ( 1988 )

火垂るの墓

Sinopsis:

Centrada en la ciudad de Kōbe, Japón, narra la dura historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, y de su lucha desesperada por sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Actores: Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi, Kozo Hashida, Masayo Sakai, Masayo Sakai, Yoshio Matsuoka, Masahiro Kanetake, Kiyoshi Yanagawa, Hajime Maki, Atsuo Omotem, Teruhisa Harita, Hiroshi Tanaka, Michio Denpo, Shiro Tamaki
Director: Isao Takahata, Isao Takahata, Hideaki Anno, Yasuomi Umetsu, Yoshiji Kigami, Yoshiyuki Momose
Fecha de estreno: 1988

Otros Titulos:

火垂るの墓
1988 Año
8.45Rating